Quan 5

  • NHA THUOC NGOC TUYET – 35 THUAN KIEU, PHUON DISTRICT 5
  • NHA THUOC BACH LIEN – 39 THUAN KIEU, PHUON DISTRICT 5
  • NHA THUOC BAO KHANG – 010 LO F CHUNG CU HU DISTRICT 5
  • NHA THUOC TU NHAN TUAN – 31 THUAN KIEU DISTRICT 5
  • NT HANH – 41 THUAN KIEU DISTRICT 5
  • NHA THUOC VINH LOC – 130 LUONG NHU HOC, P Q. 5
  • NHA THUOC MY ANH – 37 THUAN KIEU, PHUON Q. 5