Thanh Pho Cam Pha

 • NHA THUOC CHINH HUONG – SO 17 DUONG TRAN PHU CAM PHA
 • NHA THUOC MINH NGUYET – SO 588,TO 99, KHU 8A CAM PHA
 • NHA THUOC THANH NHAN – SO 351, PHO MOI, PHU CAM PHA
 • QUAY THUOC THU THAO 2 – CONG TY TNHH DUOC PHAM HONG DUONG – SO 12, TO 7, KHU LAN CAM PHA
 • QT 81-CTY CP DUOC VTYT QUANG NINH – KIOS CHO CAM DONG, P CAM PHA
 • QUAY THUOC SO 82-CONG TY CO PHAN DUOC VTYT QUANG NINH – KIOT SO 39 CHO CAM D CAM PHA
 • NHA THUOC DOANH NGHIEP SO 25 PHUONG TU-CTY TNHH DP BACH DANG – TO 3 KHU TAN LAP 7, CAM PHA
 • NHA THUOC BAO YEN – SO 141, TO 2, KHU CA CAM PHA
 • QUAY THUOC SO 54-CONG TY CO PHAN DUOC VTYT QUANG NINH – SO 340, TO 66, KHU 6 CAM PHA
 • QUAY THUOC SO 52 – CONG TY CO PHAN DUOC VTYT QUANG N – SO 168, DUONG TRAN P CAM PHA
 • NHA THUOC THANH NHAN 02 – KIOT SO 152, CHO CAM CAM PHA
 • NHA THUOC SO 6 – CONG TY CO PHAN DUOC VTYT QUANG N – KIOT CHO TRUNG TAM C CAM PHA
 • NHA THUOC MINH NGUYET 2 – SO 320, DUONG TRAN P CAM PHA
 • NHA THUOC LAM DOAN – SO 365 DUONG TRAN PH CAM PHA
 • QUAY THUOC SO 39 – CONG TY CO PHAN DUOC VTYT QUANG N – KIOT CHO DIA CHAT, P CAM PHA
 • QUAY THUOC THUY CHINH 2 – KIOT SO 2, CHO CAM T CAM PHA