Phu Ninh

  • QUAY THUOC KHANH LINH – SO NHA 122, KHU DUON PHU NINH
  • QUAY THUOC TRUONG PHUONG – SO NHA 115, TO 2, KH PHU NINH